Tilgang

Sådan arbejder jeg

Tilgang

Sådan arbejder jeg

I arbejdet med lokale udviklingsprocesser arbejder jeg efter disse principper.

Klare succeskriterier og løbende feedback

Jeg skaber klarhed over succeskriterierne for opgaven og tilrettelægger arbejdsprocessen effektivt og omkostningsbevidst. En god dialog med kunden sikrer, at processen er på sporet, og at nødvendige justeringer foretages løbende.

Ejerskab og aktørinvolvering

Jeg tilrettelægger processer, så der skabes ejerskab hos de interessenter, der bagefter skal drive værket. Både borgere og andre af byens aktører skal tildeles en hovedrolle i lokale udviklingsprocesser. Det skaber viljen og evnen til handling.

Inspiration fra byer i samme størrelse

Jeg bringer altid inspiration fra andre byer i samme størrelse i spil – både danske og udenlandske. Mine kunder siger, at det er meget motiverende at høre, hvad andre er lykkedes med, og hvordan de har gjort. Derudfra kan man lokalt finde den rigtige model.

En lyttende tilgang

Som facilitator er jeg lyttende, og alligevel holder jeg sikkert den røde tråd. Mange års erfaring gør, at jeg navigerer sikkert og skaber tryghed i rummet – både til borgermøder og workshops, og når jeg taler med detailhandlere og grundejere ude i byen.

Bæredygtighed – socialt, økonomisk og miljømæssigt

Bæredygtighed er sammen med biodiversitet og FN´s verdensmål afgørende at tænke med i moderne byudvikling. Jeg tænker det naturligt med fra starten af processerne, så det gøres til en styrke i projektudviklingen.

Små projekter, der skaber energi

Det er en god ide at starte med små projekter, der skaber energi og tester en given udviklingsretning. Så kan man skalere de gode udviklingstiltag op – dem der rammer nerven i byen.

Evt. justering af samarbejdsmodellen

Jeg inspirerer til nye samarbejdsmodeller, der bringer byens aktører sammen om bordet, så de i fællesskab beslutter og finansierer nogle af udviklingstiltagene i byen.

Sparring og implementering

Jeg sparrer løbende med jer og støtter implementeringen af tiltagene, så borgernes ideer og den gode energi bliver til konkrete projekter, der løfter og udvikler jeres by.