Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser for rådgivning ydet af BYSTRATEGI ApS

Senest opdateret 24/2 2020

Indledning

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om ydelser leveret af BYSTRATEGI ApS, medmindre andet fremgår af aftalen om den konkrete opgave.

Indgåelse af aftaler

Tilbud afgivet af BYSTRATEGI ApS er bindende i 2 måneder.

Omfang og ændringer

Rådgivningsopgaven omfatter det, der fremgår af tilbuddet. Ændringer og/eller præciseringer i det oprindelige aftalegrundlag skal ske ved skriftlig aftale.

Honorar

Fastprisaftaler

Rådgivningen omfatter det, der er specificeret i aftalen, herunder et givent antal fysiske møder. Ønsker kunden yderligere fysiske møder, faktureres medgået tid herfor.

Møder via Skype/telefon mv. er indeholdt i aftalen.

Aftaler med medgået tid

Ved aftaler baseret på medgået tid faktureres gældende timepris, pt. 1000 kr./time.
For opgaver med et honorar på under 25.000 kr. medregnes også tidsforbruget til et evt. indledende rådgivningsmøde, hvor opgavens omfang og tilrettelæggelse drøftes, da dette er en væsentlig og værdiskabende aktivitet for kunden.

50% af kørselstiden ifm. rådgivningen beregnes som arbejdstid.

Hvor der er aftalt et rammebeløb, kan det ikke overskrides uden kundens skriftlige accept.

Moms

Alle tilbud er ekskl. moms. Der skal altså lægges moms på alle beløb, vi fakturerer. Dette gælder også, selv om det ved en fejl ikke er nævnt i tilbuddet.

Udlæg

Kørsel, overnatning, udenbys forplejning, brogebyrer og andre udlæg, der opstår som direkte følge af opgavens løsning, faktureres særskilt.

Betaling

Betaling skal ske netto kontant 14 dage efter faktureringsdatoen.

BYSTRATEGI fakturerer normalt som følger:

Aftaler med fastpris

50% faktureres ved opstart; 50% ved rådgivningens afslutning.

Udlæg og kørsel faktureres samlet ved opgavens afslutning.

Aftaler med medgået tid

Medgået tid faktureres månedsvis bagud.

Udlæg og kørsel faktureres samlet ved opgavens afslutning.

Ansvar

BYSTRATEGI påtager sig IKKE erstatningsansvar for beslutninger truffet af kunden som følge af rådgivningen.

Ophør af samarbejdet

Kunden er altid berettiget til at standse arbejdet på en igangsat opgave. BYSTRATEGI ApS fakturer medgået tid til gældende timepris, pt. 1000 kr./time samt eventuelle udlæg.

BYSTRATEGI skal herudover have godtgjort eventuelle ekstraomkostninger, som kundens opsigelse medfører.

Markedsføring

BYSTRATEGI har ret til at nævne den løste opgave i markedsføringøjemed, fx i form af en illustreret casebeskrivelse på vores hjemmeside. Tekst og fotos skal altid være loyale over for kunden, og vi justerer den naturligvis, hvis I skulle ønske det.