GDPR

Bystrategi ApS ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

Bystrategi udfører konsulentarbejde inden for bæredygtig udvikling af mindre og mellemstore byer – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vi holder til i Skælskør, men har kunder i hele landet.

Bystrategi ApS (benævnes herefter Bystrategi) er dataansvarlig.

Bystrategis kontaktoplysninger er:

Bystrategi ApS
Bülowsvej 10
4230 Skælskør
torsten@bystrategi.dk

Bystrategi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bystrategi er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Bystrategi leverer en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Bystrategi, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Bystrategi.

2. HVORDAN INDSAMLER BYSTRATEGI PERSONOPLYSNINGER?

Bystrategi indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du acceptere cookies på Bystrategi.dk (f.eks. browsercookies).
 • Når du skriver til os via sociale medier.
 • Når du indgår et samarbejde med Bystrategis.
 • Ved tilmeldelse til Bystrategis nyhedsbrev.
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER BYSTRATEGI?

Bystrategi indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Bystrategis app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Bystrategi personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Bystrategi mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Bystrategi det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Bystrategi i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Bystrategis formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Bystrategis ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser.
 • Forbedring og udvikling af Bystrategis serviceydelser.
 • Tilpasning af Bystrategis kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Bystrategi.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Bystrategi baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Bystrategi kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. 

Ligeledes kan Bystrategi behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Bystrategi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Bystrategi forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Bystrategis ydelser.

Oplyser du Bystrategi om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Bystrategi oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bystrategi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Bystrategi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger Bystrategi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Bystrategi alle oplysninger, som Bystrategi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Bystrategi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Bystrategi enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Bystrategi, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Bystrategi ApS
Bülowsvej 10
4230 Skælskør

eller torsten@bystrategi.dk

Bystrategi vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Bystrategi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Bystrategi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS BYSTRATEGI

Når du søger en stilling hos Bystrategi (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Bystrategi i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Bystrategi bruger oplysningerne til at vurdere, om Bystrategi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Bystrategis kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Bystrategi har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Bystrategi beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Bystrategi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Bystrategi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Bystrategi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Bystrategi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Bystrategis sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Bystrategis interne systemer benytter Bystrategi sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Bystrategi har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Bystrategi sletter dine personoplysninger, når Bystrategi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Bystrategis behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Bystrategi ApS
Bülowsvej 10
4230 Skælskør
torsten@bystrategi.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Bystrategis hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 28. februar 2020